COVID-19-maatregelen zaterdag 22 janauri 2022 tot nader order

Persbericht

COVID-19-maatregelen zaterdag 22 janauri 2022 tot nader order
Het onderstaande is gewijzigd in het kort:

 1. Het uitgaansverbod is INGAANDE 22 JANUARI 2022 van 23:00 uur in de avond tot
  5:00 uur in de morgen.
 2. Commerciële binnenlandse vluchten voor regulier passagiersverkeer zijn vanaf 22
  januari 2022 toegestaan.
 3. De openingstijden van commerciële lokaliteiten en restaurants zijn nu van 05:00 uur tot
  22:00 uur.
 4. De regelgeving voor in- en outbound personenverkeer zijn verder aangepast.

Vanaf zaterdag 22 januari 2022 gelden de volgende maatregelen tot nader order:

Maatregel 1 – De algemene maatregelen;

 1. Het dragen van mond- en neusbedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij
  het betreden van ruimten.
 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-19 afstand altijd in acht.
 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een handsanitizer.
 4. Het wordt nog steeds dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke
  werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit
  huis te gaan.

Maatregel 2 – Het uitgaansverbod;

 1. Het uitgaansverbod is vanaf 22 januari 2022 dagelijks van 23:00 uur in de avond tot 05:00
  uur in de ochtend. Voor de duidelijkheid mag men zich, gedurende deze periode, van 05 uur
  in de ochtend tot 23:00 uur in de avond, begeven op de openbare weg.
 2. Voor nationale feestdagen die gelijkgesteld zijn aan de zondag zullen de daartoe bevoegde
  autoriteiten specifieke richtlijnen en instructies uitvaardigen ter regulering van de
  bewegingsvrijheid.
 3. Gedurende het uitgaansverbod, op de aangegeven uren, mogen de essentiële diensten en de
  personen in het bezit van een dispensatie of die zich geregistreerd hebben via het ministerie
  van Justitie en Politie, zich op de openbare weg begeven.

Deze uitzondering geldt ook voor personen die zich op de openbare weg moeten begeven,
vanwege medische spoedgevallen en of het doen van een COVID-19-swab of -vaccinatie en
chauffeurs van zwaar transport over de Wijdenboschbrug, overeenkomstig artikel II van de
beschikking van de Minister van Justitie en Politie van 24 december 2021 Jno. 21/07590
(S.B. 2021 no. 173).

 1. De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd. Op
  strategische controleposten, met name van en naar het zuiden van het land, zal er tevens
  worden getest op besmettingen.
 2. Vanaf 22 januari 2022 zijn commerciële binnenlandse vluchten voor regulier
  passagiersverkeer toegestaan.
 3. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende
  redenen toestemming wordt verleend door het Covid-19 Crisis Management Team.
 4. De door het Outbreak Management Team goedgekeurde en uitgevaardigde Covid-19
  preventieprotocollen gerekend worden tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde
  autoriteiten.
 5. De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking
  zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen.

Maatregel 3 – Het samenscholingsverbod

 1. Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan 10 (tien) personen. Uitgezonderd
  zijn De Nationale Assemblée, de Regering, de Staatsraad, leden van het Hof van Justitie en
  personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten.
 2. Voorgaande is niet van toepassing op
  2.1. Groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen; en
  2.2. Kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar.
 3. Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1, is verplicht op een daartoe
  strekkend bevel van een geüniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen of
  zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen.
 4. Bijeenkomsten voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een preventieprotocol is,
  zijn toegestaan.
 5. Het is verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden.
 6. Bijeenkomsten voor rouwzittingen en uitvaarten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor
  zover niet meer dan vijfentwintig (25) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn,
  indien de ruimte anderhalve meter afstand toelaat, en met inachtneming van de voorschriften
  en de preventieprotocollen van de genoemde activiteiten.
  6.1. Uitvaartbedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het Covid-19 Crisis Management
  Team.

6.2. Gebedshuizen zijn opengesteld onder de voorwaarde dat er zich, afhankelijk van de
oppervlakte, in beginsel maximaal 50 personen per keer in de ruimte bevinden. Indien de
ruimte met inachtneming van de voorschriften toelaat dat er meer dan 50 mensen
aanwezig zijn is dit toegestaan, mits de voorschriften en protocollen strikt worden
toegepast. De overheid blijft in conclaaf met de gebedshuizen.
6.3. Thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen,
zijn niet toegestaan.

 1. Contactsporten zijn toegestaan voor volledig gevaccineerde sporters, met inachtneming van
  de geldende preventieprotocollen. Individuele sporten en non-contactsporten zijn eveneens
  toegestaan. Indien er competities worden opgestart, dan dienen deze zonder publiek worden
  gespeeld.
 2. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het
  water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Op
  verplicht maskergebruik zal worden toegezien. De naleving en handhaving van het protocol
  openbaar vervoer zal onder verantwoordelijkheid zijn van het Ministerie van Transport,
  Communicatie en Toerisme.
 3. Personen die aantoonbaar mantelzorg verlenen kunnen dat regulier doen, mits zij aan kunnen
  tonen dat zij zich voor die doeleinden bevinden op de openbare weg.
 4. Het is eenieder verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken in het openbaar en/of
  zich onnodig op te houden in de nabijheid van winkels en supermarkten.

Maatregel 4 – Beperking overheidsactiviteiten;

 1. Alle overheidskantoren zijn in deze periode open, met in achtneming van de geldende
  preventieprotocollen en met specifieke instructies van de desbetreffende ministers.

Maatregel 5 – Beperking commerciële activiteiten;

 1. Het is verboden in deze periode de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële
  lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:

a) Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;
b) Bordelen;
c) Bars;
d) Restaurants, behoudens de uitzonderingen in lid 2

 1. In deze periode is het uitsluitend met inachtneming van de door het Ministerie van
  Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen,

toegestaan om de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of
ruimten van welke aard dan ook, open te hebben:
a) Alle andere, dan de in het eerste lid genoemde commerciële lokaliteiten: van maandag
tot en met zondag van 05.00 uur tot 22.00 uur;
b) Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden, afhalen dan wel
leveren van eten:
i. Dagelijks, uitsluitend ten behoeve van afhalen en drive-thru, van 05:00 tot
22:00 uur;
ii. Bezorging mag dagelijks 24 uur per dag.
iii. Terrassen oftewel Outdoor dining, dagelijks van 05:00 tot 22:00 uur.
c) Restaurants en andere commerciële gelegenheden ten behoeve van indoor dining:
i. Dagelijks van 05:00 tot 22:00 uur mits uitsluitend personen worden toegelaten
die volledig gevaccineerd zijn of die een negatieve SARS-Cov-2 antigeen
testresultaat tonen welke niet ouder is dan 24 uur. Voor de naleving hiervan is
de bedrijfsleiding verantwoordelijk.

 1. Sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –
  gelegenheden, waarbij wordt aanbevolen om deze activiteiten in de openlucht te doen
  plaatsvinden.
 2. Juridische en financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, fiscalisten, juristen,
  notarissen et cetera wordt dringend geadviseerd om de dienstverlening zoveel mogelijk op
  afstand uit te voeren (telefonisch, e-mail of videoconferentie).
 3. Werkgevers van bedrijven die geopend mogen zijn, dienen een (senior) functionaris aan te
  wijzen die moet toezien op de naleving van de algemene maatregelen en de Covid-19
  preventieprotocollen op de werkvloer.

Maatregel 6 – Toegestane grenspassages;

 1. De grenzen zijn in de periode van 22 januari 2021 tot nader order geopend voor
  personenverkeer, mits:
  a) wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het
  desbetreffend land of regio waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
  b) uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde
  Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken
  reis zal worden beoordeeld, behoudens de uitzondering in lid 5.
 2. Er zal voor wat betreft het vaststellen van de voorwaarden en protocollen specifiek geldend
  voor het desbetreffend land of regio waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is, gebruik
  gemaakt worden van de actuele incidentie van de landen en de circulatie van ‘variants of

concern’. Hierbij worden de landen naar risico geclassificeerd (laag en hoog). In beginsel
wordt een land met een incidentie van <1 geclassificeerd als laagrisico en met een incidentie
van >1 als hoogrisico. Aan de hand van de risicoclassificatie zijn er specifieke voorwaarden
waaraan een reiziger moet voldoen. De risicoclassificatie van landen en de geldende
voorwaarden en protocollen behorend bij de risiconiveaus zullen nader bekend worden
gemaakt door de bevoegde Surinaamse autoriteiten. De classificatie van de landen zal
voortdurend worden bijgewerkt.

 1. Met inachtneming van het gestelde in lid 1, worden in de periode van 22 januari 2022 tot
  nader order, uitsluitend de navolgende vluchten toegestaan in het Surinaams luchtruim:
  a) Nederland, de Nederlandse Antillen, Guyana, Frans-Guyana, Brazilië, Panama, Trinidad
  & Tobago en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inbound vluchten voor
  cargo en personenverkeer;
  b) Cuba en de Dominicaanse Republiek: uitsluitend inbound en outbound vluchten voor
  cargoverkeer en outbound vluchten voor personenverkeer;
  c) Haïti: geen personenverkeer toegestaan.
 2. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in de periode van 22 januari 2022 tot nader order het
  goederen- en personenverkeer te water toegestaan zijn. De vereisten in het negende lid van
  dit artikel zijn van toepassing.
 3. Reizigers Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in de
  periode van 22 januari 2022 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar
  het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen,
  zonder dat zij toestemming behoeven in de zin van het eerste lid sub b van dit artikel,
  uitsluitend indien zij:
  a) Voor in- en outbound personenverkeer: aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het
  Covid-19 virus;
  b) Voor inbound personenverkeer uit een hoog risicoland: (i) in het bezit zijn van een
  negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het
  (lucht)vaartuig naar Suriname, en (ii) op de derde dag na aankomst in Suriname een
  SARS-CoV-2 antigeen test afnemen bij een officieel door het Ministerie van
  Volksgezondheid geaccrediteerde testlocatie, en (iii) aantoonbaar in het bezit zijn van een
  medische verzekering die de zorgkosten van een eventuele SARS-CoV-2 besmetting in
  Suriname dekt, met een looptijd van ten minste 30 dagen na aankomst in Suriname.
  c) Voor inbound personenverkeer uit een laag risicoland: (i) in het bezit zijn van een
  negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat niet ouder dan 24 uur voor vertrek van het
  (lucht)vaartuig naar Suriname of een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet

ouder dan 72 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname, en (ii) aantoonbaar
in het bezit zijn van een medische verzekering die de zorgkosten van een eventuele
SARS-CoV-2 besmetting in Suriname dekt, met een looptijd van ten minste 30 dagen na
aankomst in Suriname.
d) Voor alle inbound personenverkeer: de reiziger wordt geadviseerd om zeven dagen na
aankomst in zelf- of thuisquarantaine gaan.

 1. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus en
  ingezetene zijn van Suriname of diplomaten zijn zullen in de periode van 22 januari 2022 tot
  nader order in staat gesteld worden om vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te
  reizen, uitsluitend na verkregen toestemming in de zin van het eerste lid sub b van dit artikel,
  uitsluitend indien zij:
  a) In het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48
  uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname; en
  b) Op de derde dag na aankomst in Suriname een SARS-CoV-2 antigeen test afnemen bij
  een officieel door het Ministerie van Volksgezondheid geaccrediteerde testlocatie;
  c) Voor ingezetenen (niet-diplomaten) na aankomst, zeven dagen in verplichte
  thuisquarantaine gaan.
 2. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus en voor
  doeleinden van een uitvaart of ernstige ziekte van een eerstegraads familielid zullen in de
  periode van 22 januari 2022 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit het buitenland
  naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend na verkregen toestemming in de zin van het
  eerste lid sub b van dit artikel, uitsluitend indien zij:
  a) In het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48
  uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname; en
  b) Op de derde dag na aankomst in Suriname een SARS-CoV-2 antigeen test afnemen bij
  een officieel door het Ministerie van Volksgezondheid geaccrediteerde testlocatie; en
  c) aantoonbaar in het bezit zijn van een medische verzekering die de zorgkosten van een
  eventuele SARS-CoV-2 besmetting in Suriname dekt, met een looptijd van ten minste 30 dagen
  na aankomst in Suriname.
 3. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus zullen in
  de periode van 22 januari 2022 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit het
  Suriname naar het buitenland (outbound) af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland
  of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben.
 4. Reizigers, die ten minste 14 dagen voorafgaand aan hun binnenkomst in Suriname hebben
  verbleven in Guyana of Frans-Guyana, en die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-
  CoV-2 virus, zullen in de periode van 22 januari 2022 tot nader order in staat gesteld worden
  om vanuit Guyana of Frans-Guyana naar Suriname (inbound) over land af te reizen, zonder
  dat zij toestemming behoeven in de zin van het eerste lid sub b van dit artikel, uitsluitend
  indien zij:
  a. aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19 virus; en
  b. in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat niet ouder dan 24
  uur voor binnenkomst in Suriname.
  Voor reizigers vanuit Guyana of Frans-Guyana naar Suriname (inbound) die minder dan 14
  dagen in Guyana of Frans-Guyana hebben verbleven, gelden de vereisten gesteld in de leden
  4, 5, 6 en 7.
 5. De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en/of personen uit essentiële
  beroepsgroepen (expats, staatshoofden, ministers, diplomaten, overheidsfunctionarissen,
  medici en zorgpersoneel) vrijstelling verlenen van de vereisten gesteld in de leden 4, 5, 6, 7,
  8 en 9.
 6. Een persoon wordt als volledig gevaccineerd in de zin van dit artikel beschouwd indien:
  a. Twee weken zijn verstreken na de tweede vaccinatie van de vaccins: AstraZeneca
  (Vaxzevria), AZD1222 (SK Bioscience Co Ltd.), Covishield, Moderna, Pfizer-BioNTech,
  Sinopharm and Sinovac; of
  b. Twee weken zijn verstreken na de eerste vaccinatie van het vaccin Johnson & Johnson /
  Janssen & Janssen; of
  c. Twee weken zijn verstreken na de tweede vaccinatie van de vaccins: Soberana 1, 2, plus
  of Abdala of Spoetnik V, onder de voorwaarde ook een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-
  testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname kan
  worden getoond, ook indien de persoon afkomstig is van een laagrisicoland.
  d. Kinderen jonger dan 18 jaar zijn vrijgesteld en worden daarom als volledig gevaccineerd
  in de zin van dit artikel beschouwd.
 7. Onder volledig gevaccineerd in de zin van dit artikel wordt mede verstaan personen die
  vanaf 14 dagen tot 3 maanden geleden positief zijn getest voor het SARS-CoV-2 virus, mits
  zij:
  a. ten minste drie dagen vrij van klachten zijn; en
  b. van hun positieve test en het drie dagen vrij zijn van klachten een verklaring van een
  infectioloog of een internist kunnen overleggen met vermelding van de relevante resultaten
  (positief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat met vermelding van de CT-waarde).
 8. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van de voorwaarde om een negatief SARS-
  CoV-2 RT-PCR-testresultaat of een negatief SARS-CoV-2 antigeen testresultaat te tonen.

Maatregel 7 – Onderwijs

 1. Het Gewoon Lager Onderwijs (G.L.O.), zal met ingang van maandag 11 oktober 2021
  zijn geopend, met inachtneming van de door het Ministerie van Volksgezondheid
  ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, voorbereid en
  geautoriseerd door het Outbreak Management Team én met inachtneming van de
  voorschriften in Bijlage A.
 2. Het Middelbaar Onderwijs, zal met ingang van maandag 25 oktober 2021 zijn geopend,
  met inachtneming van de door het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende
  en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, voorbereid en geautoriseerd door het
  Outbreak Management Team én met inachtneming van de voorschriften in Bijlage A.
 3. De onderwijzers en overige medewerkers op scholen wordt dringend geadviseerd om
  zich te laten vaccineren, zodat het percentage van gevaccineerde medewerkers
  (onderwijzers, schoonmaakpersoneel, administratief personeel, kantine- en overig
  personeel) boven de 70% uitkomt.

Maatregel 8 – Beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine;

 1. Personen jegens wie een maatregel van quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is
  medegedeeld of opgelegd, zijn verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun
  woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.
 2. De regering doet een ernstig beroep op de gemeenschap om zich strikt te houden aan de
  bovenstaande maatregelen met het oog op maximale bescherming te bieden aan u en uw
  familie en anderen met wie u in contact mocht treden.
 3. De maatregelen bieden meer ruimte aan de gemeenschap om zich op de openbare weg te
  begeven, maar op u wordt een beroep gedaan om zich alleen op straat te begeven indien dat
  dringend noodzakelijk is.
 4. De regering zal de ontwikkelingen voor wat betreft de zorg en besmettingen nauwkeurig
  blijven monitoren en op basis daarvan, indien nodig de eerdergenoemde maatregelen
  aanpassen.

Paramaribo, 22 januari 2022
Communicatie Dienst Suriname