TV-TOESPRAAK COVID-19 PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Z.E. CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI 11 Oktober 2020

Volk van Suriname, goedendag,

Wederom spreek ik u toe om de thans geldende regels met betrekking tot COVID-19 met u delen.

Het doet mij als staatshoofd goed om te kunnen stellen dat de integrale aanpak van de COVID-19 Pandemie in Suriname haar vruchten afwerpt. De situatie ten lande is stabiel te noemen. Wij blijven echter monitoren. Wij zien dat de dalende trend qua besmettingen zich blijft voortzetten. De bezettingsgraad in de ziekenhuizen en op de intensive care blijft dalen. Hieruit concludeer ik twee zaken;

1. De getroffen maatregelen werken.

2. U als burger houd zich aan de regels!

Vanwege het voornoemde zetten wij als regering de getroffen maatregelen voort. Wij hebben een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van u als burger en wij zien dat u gehoor geeft. Door onze positieve houding voorkomen wij samen een nieuwe golf van besmettingen.

Wij weten dat de maatregelen vaker als onsmakelijk en beperkend worden ervaren. Wij kunnen echter niet anders. Dit is het nieuwe normaal.

Wij hebben de afgelopen periode gezien dat de protocollen goed worden toegepast. De controle op de naleving zal intensief worden voortgezet. Hierbij doen wij een beroep op de samenleving en het bedrijfsleven om deze protocollen op de juiste manier te blijven volgen. Blijft u zich aan de regels houden. Het Covid-19 Quick Response Team is inmiddels actief en treedt waar nodig handhavend op. Schroomt u niet om te bellen naar het QRT op het telefoonnummer 105 indien u denkt dat er sprake is van overtreding van de regels. Sociale controle is van eminent belang. Tot nog toe is geen enkele onderneming in de positie gekomen om direct te sluiten. Waarnodig zijn er wel aanmaningen gegeven. Ik benadruk dat er niet zal worden geschroomd om tot sluiting over te gaan indien daar aanleiding toe is.

Wij hebben te kampen gehad met uitbraken in ​Apoera, Jarikaba en Kwamalasamutu. Door het prompte optreden van de overheid is de situatie daar inmiddels onder controle. Op deze plekken zijn tijdig en adequate isolatie- en quarantaine maatregelen getroffen. Desalniettemin blijft de situatie daar met bijzondere aandacht gemonitord. Uit voorzorg is de afgelopen week 1 school gesloten. De bescherming van onze kinderen geniet bijzondere prioriteit. In dit verband worden de scholen intensief gemonitord en zal indien dit noodzakelijk is direct tot actie worden overgegaan.

Landgenoten,

Ik condoleer mede namens de regering elke burger die een naaste heeft verloren aan COVID-19. Wij zijn ons ervan bewust dat de COVID-19 Pandemie ontwrichting brengt. Wij werken hard aan het inzetten van de nodige middelen, die verlichtend kunnen werken. Steun wordt gegeven waar dat nodig en doelmatig is. Vooralsnog wordt die steun gegeven in de vorm van pakketten. Wij zullen spoedig overgaan naar een systeem waarin de burger meer keuzevrijheid heeft. De bestrijding van armoede in de samenleving blijft onze prioriteit. Naar verwachting zal de sneltest aan het begin van de volgende maand operationeel zijn. Hierdoor kunnen we binnen 20 minuten de uitslag van een COVID-19 test hebben. Deze sneltesten kunnen eventueel op de luchthavens worden ingezet.

Volk van Suriname,

De Regering zal continu blijven evalueren om na te gaan in hoeverre de genomen maatregelen effectief en doelmatig zijn. Wij blijven bijstellen in hoeverre het mogelijk en verantwoord is om de maatregelen te verlichten, of dat het juist noodzakelijk is om de maatregelen te verscherpen. Hierbij zoeken wij steeds balans tussen enerzijds het belang van bescherming van de volksgezondheid en anderzijds het sociaal economisch belang en het voorkomen van armoede in de samenleving.

Landgenoten,

Vanaf maandag 12 Oktober tot en met zondag 25 Oktober gelden de volgende maatregelen:
De algemene maatregelen blijven van kracht;

  1. Draag uw mond en neus bedekking
  2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID afstand
    altijd in acht.
  3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand
    sanitizer.

Maatregel 1

Het Uitgaansverbod is ingesteld van 21:00 uur in avond tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen​:

Maatregel 2

Het samenscholingsverbod is geldig voor groepen groter dan tien personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. ​Hiervoor zullen geen dispensaties worden verleend.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 50 (vijftig) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn.

Maatregel 4

Sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden; onverkort blijft van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten.

Maatregel 7

Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open. Mits zij beschikken over terrassen in de openlucht.

Verder zijn opengesteld;

recreatieoorden;

Casino’s;

gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;

kansspelkantoren;

sportscholen, yoga dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden

contact beroepen, zoals de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops;

en markten. Dit alles volgens de geldende protocollen met inachtneming van de covid maatregelen.

Maatregel 8

De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor rechtstreeks personenverkeer uit Nederland.

Maatregel 9

Vluchten naar het binnenland worden hervat onder naleving van de protocollen en na doorlichting van Zorg en Hoop door eventueel CASAS.

Voornoemde maatregelen hebben verstrekkende gevolgen. Ingevolge daarvan de volgende toelichtingen.

  • De situatie is onder controle. Wij moeten echter waakzaam blijven. Andere landen die in deze fase zijn gaan verslappen kampen nu met een volgende golf van deze pandemie. Nederland is hier een voorbeeld van.
  • Vanwege de toename aan besmettingen in Nederland, is het personenverkeer met Nederland verder beperkt. Personenverkeer is uitsluitend toegestaan voor repatrianten, essentieel personeel of in verband met spoedgevallen van persoonlijk aard. In alle gevallen kan reizen uitsluitend nadat de desbetreffende persoon toestemming heeft verkregen van de bevoegde Surinaamse autoriteiten. Zulks na overlegging van een negatieve realtime PCR test van maximaal 72 uur oud en 10 dagen quarantaine volgens de voorschriften van de Minister van Volksgezondheid. De precieze voorschriften zult u krijgen nadat u toestemming heeft gekregen om af te reizen.
  • Ten aanzien van de handhaving. Er is een Covid Quick Response Team ingezet. Deze dienst is te bereiken op het nummer 105.

Beste Landgenoten,

Het is onwaarschijnlijk dat we binnen korte tijd dit virus als een gepasseerd station kunnen beschouwen. De noodzaak bestaat dus om extra op onszelf en op elkaar te letten. Wij zien hier en daar verslapping van onze awareness omtrent COVID-19. Het komt ons ter ore dat het samenscholingsverbod wordt overschreden. Mensen beginnen te feesten en overtreden het uitgaansverbod. De enorme vooruitgang die we in de afgelopen twee maanden hebben geboekt, kan dan in een klap teniet worden gedaan. We willen dat niet. LET DUS OP UZELF EN OP UW NAASTE.

Ten slotte: blijft u gezond eten. Neem voldoende vitamines tot uzelf en blijf bewegen. We hebben alle randvoorwaarden in Suriname om gezond te kunnen eten. In ons gezegend land zijn gezonde groenten en fruit in overvloed aanwezig. Ook het bewegen in de buitenlucht versterkt uw weerstand; de zon is onze natuurlijke bron van Vitamine D. U versterkt u uw eigen weerstand daarmee. U ondersteunt ook de lokale landbouwsector.

Weer danken wij de gezondheidswerkers voor hun bijdrage en zorg. Weer spreken wij een woord van bemoediging uit naar werknemers en werkgevers in alle sectoren.

We gaan het samen doen,

voor ons allen,

voor onze kinderen,

voor ons geliefd land Suriname. Dank U voor uw aandacht