TV-TOESPRAAK COVID-19 PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME ZE CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI 27 September 2020

Volk van Suriname, goedendag,

Het moment is weer aangebroken om de geldende regels met betrekking tot COVID19 met te u delen.

Wij hebben ons als natie ingezet om het tij te doen keren. Dankzij de effectieve maatregelen en de handhaving daarop, is het aantal besmettingen enorm gedaald. De bezettingsgraad in de ziekenhuizen en de intensive care vertoont eveneens een sterke daling. Met genoegen zeg ik dus ook deze keer dank, aan elke Surinamer die zich nationalistisch heeft opgesteld. Met uw gedrag zorgt u ervoor dat er steeds betere tijden komen.

Wij zijn er echter nog lang niet. Derhalve roep ik eenieder weer op: Houdt u zich aan de regels! De cijfers zeggen ons namelijk dat we nog lang niet de gewenste omstandigheid hebben. Ik moet mededelen dat er een kleine uitbraak in Apoera was. Er zijn tijdig en adequaat isolatie- en quarantainemaatregelen getroffen. Hierdoor is de uitbraak inmiddels gemitigeerd. De situatie daar is voorlopig onder controle en de missie van artsen volgt de situatie op de voet.

 De afgelopen 2 weken stonden in het licht van implementatie van

 protocollen voor de diverse sectoren. Er is strikt toezicht op handhaving van deze protocollen. Controle vindt dagelijks plaats. Tot nog toe is geen enkele onderneming in de positie gekomen om direct te sluiten. Maar de nodige aanmaningen worden wel gegeven. Er zal niet worden geschroomd om tot sluiting over te gaan indien daar aanleiding toe is. Wij bedanken alle sectoren voor hun getoonde wil en inzet om dit nieuw normaal veilig en dragelijk te houden. Intussen wordt door het Outbreak Management Team doorgewerkt aan de totstandkoming van protocollen. De protocollen voor scholen, internaten, crèches en kinderdagverblijven,

 alsmede die van lijkbewassing zijn afgerond. Deze protocollen zijn allemaal te vinden op de website van het B.O.G. (www.bogsuriname.com). Wij bereiden ons voor op de opening van de scholen. Daaromtrent is er een veelheid aan informatie die noopt tot bijzondere aandacht. De betrokken ministers richten in dat kader een apart persmoment in op maandag 28 september a.s. om u als samenleving omstandig te informeren.

Volk van Suriname,

Ik condoleer mede namens de regering elke burger die een naaste heeft verloren aan COVID19 Vanaf maart 2020 is het leven in Suriname drastisch veranderd. De maatregelen die de regering treft zijn dus steeds dringend en dwingend van belang. Wij begrijpen dat deze maatregelen indruisen tegen uw normaal voortbestaan en bewegingsvrijheid. Echter is het zaak dat wij ons allen aanpassen aan het nieuwe normaal. Een normaal waarbij deze regering steeds rekening houdt met balans tussen sociale, economische – en financiële gevolgen van deze pandemie. Zoals u heeft kunnen zien hangt het verloop in Suriname geheel van onszelf af. U en ik zijn het antwoord op de COVID19 pandemie. Ik benadruk daarom mijn woorden van de vorige keer; U bent de eerste verantwoordelijke voor het welzijn en de gezondheid van Uzelf, Uw gezin en familie.

Terwijl we aandacht besteden aan het beheersen van de Covid-19 epidemie, kijkt de regering ook naar andere gebeurtenissen in binnen en buitenland. Wij zien o.a. de trend in Europa, m.n. Nederland. Terwijl wij hier in Suriname een stabiele situatie ervaren, maken vele landen in Europa momenteel een stijging van COVID-infecties mee. Wij blijven de uitkomst nauwlettend volgen. Wij stemmen onze protocollen steeds met voortschrijdend inzicht af op de huidige realiteit. Wij zien dat wereldwijd landen worden getroffen door een nieuwe golf van de COVID19 pandemie. Wij roepen de samenleving dus op om alert te blijven. Het gevaar van een nieuwe golf, een nieuwe piek is reëel aanwezig. In het kader van normalisatie hebben wij de afgelopen week de gefaseerde herstart van het openbaar vervoer gehad, onder strikte naleving van de protocollen. De komende week staat in het teken van de start van het nieuwe schooljaar. Deze twee uitdagingen, nl. het openbaar vervoer en het onderwijs, zullen continu in de gaten gehouden worden. Het zijn situaties waar vele mensen bij elkaar komen. De kans op eventuele verspreiding van het virus zal laag blijven, indien de protocollen en preventieve maatregelen goed worden nageleefd.

Landgenoten,

Vanaf maandag 28 September tot en met zondag 11 Oktober gelden de volgende maatregelen:

De algemene maatregelen blijven van kracht;

1. Draag uw mond en neus bedekking

2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand altijd in acht

3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.

Maatregel 1

Het Uitgaansverbod is ingesteld van 21:00 uur in avond tot 05:00 in de ochtend. Deze aanpassing is mede tegen de achtergrond van de heropstart van de middag en avondscholen. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 2

Het samenscholingsverbod is geldig voor groepen groter dan tien personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zullen geen dispensaties worden verleend.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 50 (vijftig) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn.

Maatregel 4

Sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden; onverkort blijft van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten.

Maatregel 7

Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open, mits zij beschikken over terrassen in de openlucht.

Verder zijn opengesteld;

Recreatieoorden;

Casino’s;

Gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;

Kansspelkantoren;

Sportscholen, yoga dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden

Contactberoepen, zoals de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops;

en markten. Dit alles volgens de geldende protocollen met inachtneming van de covid maatregelen.

Maatregel 8

Met betrekking tot internationale vluchten: De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor rechtstreeks personenverkeer uit Nederland. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 Het kunnen overleggen van een negatieve COVID19 test

 Verplichte quarantaineperiode van 10 dagen

Maatregel 9

Vluchten naar het binnenland wordt hervat onder naleving van de protocollen en na doorlichting van de luchthaven Zorg en Hoop.

● De naleving en handhaving van het protocol openbaar vervoer zal onder verantwoordelijkheid zijn van het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.

 Voornoemde maatregel hebben verstrekkende gevolgen. Ingevolge daarvan de volgende toelichtingen.

 ● Wij streven naar normalisatie van het vliegverkeer tussen Nederland en Suriname. De vluchten krijgen in stede van repatriatie een commercieel karakter. Betrokkenen kunnen hun tickets rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappijen aanschaffen. Het overleggen van een negatieve COVID19 test voor het instappen en 10 dagen quarantaine – in een door de overheid aan te wijzen faciliteit en op eigen kosten – zijn verplicht. De vluchten zullen steeds een beperkte capaciteit hebben. Verder zullen naast

 de Surinaamse regels ook de ICAO/IATA regels in acht moeten worden genomen door de luchtvaartmaatschappij.

 ● Ten aanzien van vluchten naar het binnenland; deze worden hervat onder naleving van de protocollen en na doorlichting van Zorg en

 Hoop door eventueel CASAS. Als er sprake is van een lokale uitbraak in de districten zal er in samenspraak met de districtscommissarissen worden besloten om eventueel het luchtruim te sluiten. De aanstaande openstelling van het luchtruim voor het binnenland is mede in het kader van de bestrijding van mogelijk armoede. De hotspots waar eventuele toenames van besmettingen komen zullen duidelijker worden gecommuniceerd zodat mensen ontmoedigd worden. Er wordt continu dialoog gevoerd tussen de districtscommissarissen, bestuursambtenaren,

 het traditioneel gezag en dignitarissen. Er wordt onder meer gesproken over het aanpassen van de tradities in het binnenland aan de COVID19 situatie in nauw samenspraak met het traditioneel gezag. We blijven de situatie in het binnenland monitoren.

● Ten aanzien van de handhaving. Er is een COVID19 Quick Response Team ingezet. In dit kader zal het verkort nummer 105 worden geïntroduceerd. Ook v0oor deze aanpassing komt er een persmoment. Het team is enthousiast en is voorzien van de nodige PPE en overige utiliteiten.

● De Regering zal elke week blijven evalueren om na te gaan in hoeverre de genomen maatregelen effectief zijn, en of aanpassing van de maatregelen in de zin van verscherping van de maatregelen noodzakelijk is of dat juist een verlichting van de maatregelen

 mogelijk is.

Beste Landgenoten,

Het is onwaarschijnlijk dat we binnen korte tijd dit virus als een gepasseerd station kunnen beschouwen. De noodzaak bestaat dus om extra op onszelf en op elkaar te letten.

Structureel komen diverse sectoren weer op gang. Dit proces kan alleen goed verlopen als eenieder zich houdt aan de regels en voorschriften.

Wij zijn de gezondheidswerkers zeer erkentelijk voor hun bijdrage en zorg. Voor alle andere sectoren spreken wij een woord van bemoediging uit naar werknemers en werkgevers.

We gaan het samen doen,

voor ons allen,

voor onze kinderen,

voor ons geliefd land Suriname. SAMEN Dank U voor uw aandacht